Prihlásenie

Technické podmienky

Technické podmienky na zaradenie reklamných šotov do vysielania v programových službách vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.

Platnosť od 01.01.2016 – platí pre súborové reklamy dodané cestou FTP.

Tento materiál stanovuje technické podmienky pre preberanie všetkých televíznych relácií vo vysokom (HD) a štandardnom (SD) rozlíšení.

1. Dodané materiály musia byť zaznamenané súborovo vo formátoch IMX30, XDCAM HD. Súbory musia byť dodané bez závad. Pre prístupové kódy na FTP server nás kontaktujte na Sykora.Anton@markiza.sk .

2. Zaznamenaný videosignál SD je kontrolovaný v sústave PAL 625/50 a musí vyhovovať medzinárodným odporúčaniam CCIR. Videosignál HD musí byť zaznamenaný vo formáte 1080i25.

3. Audio signál všetkých dodávaných programov musí spĺňať všetky odporúčania EBU R128. Audio signál sa meria v plnom rozsahu, bez dôrazu na konkrétne prvky, ako hlas, hudba, alebo zvukové efekty. Meranie sa vykonáva v súlade s ITU-R BS.1770.3 a EBU Tech doc 3341. Hlasitosť celého programu (Programme loudness) musí byť normalizovaná na cieľovú úroveň -23LUFS. Maximálna špičková úroveň (maximum True peak level) nesmie presiahnuť -1dBTP. Celkový rozsah hlasitosti (Loudness range) nesmie presiahnuť 15LU. Pre reklamu nesmie prekročiť okamžitá hlasitosť (momentary loudness) -15LUFS a zároveň krátkodobá hlasitosť (short-term loudness) – 20LUFS.

4. Všetky programy zložené z hudby a hovoreného slova musia rešpektovať vyrovnaný fyziologický vnem zvuku, to znamená, že hudba a reč musia byť vnímané s rovnakou hlasitosťou viď EBU R 128.

5. Časový posun (ofset) medzi obrazom a zvukom nesmie byť merateľný, t.j. obraz so zvukom musí byť synchrónny.

6. Všetky súbory musia byť dodané v MXF op1a kontajneri. Musia obsahovať časový riadiaci kód, ktorý bude vždy začínať od 00:00:00:00. V názve súboru musia byť použité iba štandardné znaky. Názov súboru musí byť totožný s názvom spotu.

7. Poradie audio stôp: 2 audio stopy: A1,A2 SK Stereo

8.

Nastavenie kódovania pre SD: Nastavenie kódovania pre HD:
Profil: MPEG IMX 422 Profil: XDCAM HD 422
Dátový tok: 30Mbps CBR Dátový tok: 50Mbps CBR
Pomer strán: 16:9 Pomer strán: 16:9
Rozlíšenie: 720x576 Rozlíšenie: 1920x1080
Audio kodek: PCM Audio kodek: PCM
Vzorkovacia frekvencia: 48kHz Vzorkovacia frekvencia: 48kHz
Bitová hĺbka: 16 bit Bitová hĺbka: 24 bit

Titulky a grafika musia byť vždy umiestnené iba v aktívnej časti obrazového signálu. Bezpečná oblasť je špecifikovaná v odporúčaní EBU R95-2000. Pre relácie vo formáte 16:9 je to 5 % pod horným alebo nad spodným okrajom a 10 % od ľavého alebo pravého okraja.

9. V nadväznosti na odsek F. bod 1. Zmluvných podmienok vysielania reklamy v televíznych programových službách vysielateľa Markíza-Slovakia, spol. s r.o., musí mať jednotný text upozornenia v spotoch farmaceutických firiem veľkosť veľkého písmena „P“ 1/33 výšky celého obrazu (aj za orezom). Odporúčané fonty sú Arial Regular (v AfterEffects veľkosť 25px – SD, 47px - HD) Nimbus Sans D OT Regular (v AfterEffects veľkosť 26px – SD, 49px - HD) Lucida Sans Regular (v AfterEffects veľkosť 24px – SD, 45px - HD) Helvetica Bold (v AfterEffects veľkosť 24px – SD, 45px - HD) Futura Medium (v AfterEffects veľkosť 24px – SD, 45px - HD). Na zlepšenie čitateľnosti v závislosti od pozadia sa môže použiť efekt Dropshadow Opacita:100%, Distance:1px, Size:2px. Farebnosť musí byť taká, aby rozdiel pozadia a písma bol viac ako 50% celej škály po prevode do Greyscale.

Jednotný text upozornenia farmaceutických firiem je nasledovný:


„Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu alebo sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.“

Všetky dodané HD mástre musia byť 1080i25 (či už bola pôvodná akvizícia [surovina] 1080p25 alebo 1080i25). (Poznámka: Pri niektorých zariadeniach, napr. strižní AVID je tento formát označovaný nepresne ako 1080/50i). Tak isto všetky digitálne triky, pohyblivé titulky a grafika musia byť vo formáte 1080i25, tak aby sa zabránilo nežiadúcim vibráciám obrazu.

10. Potrebné podklady na zobrazenie Injektáže vo vysielaní: TGA/TIF sekvencia, 25fps, ak 16x9 WideScreen PAL 720x576, respektíve 1024x576, square pixel respektíve ak 4x3tak PAL 720x576 a logo v krivkách a ako JPG obrázok.

11. Zákazníci berú na vedomie, že staničné logo spolu s odpočítavaním má rozmer 266 x 110 px. Je umiestnené od ľavej 428 px a od hornej kantne 177px. Viď obr.

Technické podmienky - obrázok
Foto: TV Markíza
 

Ďalej je potrebné dodať sprievodnú dokumentáciu, v ktorej sú uvedené údaje o použitej hudbe v spote.