Otázky a odpovede

Na akú cieľovú skupinu je urobený cenník MARKÍZA SLOVAKIA?
- Cenník je pripravený na základe referenčnej cieľovej skupiny, ktorou je skupina ľudí vo veku 12-54 rokov. Zároveň je referenčnou dĺžkou v cenníku 30 sekúnd.

Musím platiť za kampane vopred?
- Špeciálne pri nových klientoch je platba vopred nevyhnutným pravidlom.

Ako môžem získať pozície v blokoch?
- Pozície v blokoch sa dajú objednať pri zaslaní objednávky do MS, je na nich aplikovaná prirážka, keďže ide o prémiové pozície. Pod prémiovými pozíciami v rámci MS sú považované spoty na 1., 2., predposlednej a poslednej pozícii v bloku, prirážky sú 20 % (1., posledná) a 15 % (druhá a predposledná).

Čo musím zadať v objednávke reklamy napriamo (mimo mediálnej agentúry)?
- Základné informácie pre Centrum Reklamy pri príprave mediálneho plánu sú informácie zahŕňajúce plánovaný rozpočet, predpokladané obdobie komunikácie, dĺžku spotu, cieľovú skupinu produktu/služby klienta, prípadne iné informácie, nápomocné pri príprave vysielacieho plánu komunikácie.

Musím garantovať celoročný rozpočet?
- V prípade malých kampaní, ak si klient objednáva jednorázovo kampaň, nie je to potrebné. V prípade, ak chce klient dosiahnuť celoročne výhodnejšiu cenu reklamy, je nutné garantovať rozpočet na ročnej báze.

Mám ako reklamná agentúra nárok na agentúrnu províziu?
- MS predáva reklamný priestor vyjadrený v tzv. Net Net cenách, teda v cenách konečných, bez agentúrnej provízie.

Musím vysielať svoju reklamu na všetkých kanáloch MARKÍZA SLOVAKIA?
- MS ponúka v rámci svojich reklamných komunikácií tzv. televízny „bundle“, teda kombináciu troch televíznych staníc, Markíza, Doma a Dajto v pomere 79 % Markíza, 12 % Doma a 9 % Dajto. V prípade, ak má záujem klient vysielať svoju kampaň len v rámci vysielania TV Markíza, je na jeho reklamné kampane aplikovaný príplatok vo výške 15 %.

Je možné vysielať reklamu len na Doma/Dajto?
- V prípade, že ide o klienta s produktom/službou zameranou viac na ženskú cieľovú skupinu, môže klient efektívne vysielať svoju kampaň len na stanici Doma. To isté platí pre mužskú cieľovú skupinu a stanicu Dajto.

Majú stanice Doma a Dajto rovnaké pokrytie ako Markíza?
- Áno, predmetné televízne stanice majú identické pokrytie ako televízia Markíza.

Je lepšie pre klienta objednávať reklamu napriamo alebo cez mediálnu agentúru?
- MS je schopná naplánovať reklamnú kampaň pre zadávateľa reklamy, vrátane prípravy mediálneho plánu, nabukovania danej kampane do systému a zaslania vyhodnotenia kampane v referenčnej cieľovej skupine televízie. V prípade, ak má klient záujem o konkrétnejšiu analytickú prípravu kampaní pre jednotlivé značky klienta a o vyhodnotenie viacerých dosiahnutých parametrov v rámci už odvysielanej reklamnej kampane, všetky tieto služby sú premetom činnosti mediálnych agentúr, ktoré takisto disponujú softvérom potrebným na dané vyhodnotenia.

Kto zabezpečuje prieskum sledovanosti?
- Všetky dosiahnuté čísla sledovanosti televíznych programov na Slovensku sú realizované spoločnosťou TNS Slovakia v rámci PMT peoplemetrového prieskumu.

Aké sú obmedzenia v rámci televíznej reklamy?
- Televíznu reklamu je možné vysielať v rámci blokov televíznej reklamy, oddelené od ostatného vysielania audiovizuálnym jinglom oznamujúcim reklamné vysielanie. Maximálny objem reklamy v rámci jednej vysielacej hodiny je 12 minút. Toto obmedzenie neplatí na vysielanie sponzorských odkazov.

Na čo nesmiem vysielať reklamu?
- Zakázaná je reklama na lieky na predpis, drogy, zbrane, hazardné hry a tabakové výrobky.

Môžem vysielať reklamu na alkohol počas celého dňa?
- Reklama na alkoholické výrobky je dovolená, ale v rámci určitých legislatívnych obmedzení. Reklama na pivo môže byť vysielaná počas celého dňa, reklama na víno a sekty je povolená od 20.00 a reklama na tvrdý alkohol je povolená po 22.00.

Môžem vysielať reklamu na produkty erotického priemyslu?
- Takýto typ reklamných spotov je povolený po 22.00.

Prečo je cena v primetime vyššia než v off primetime?
- Cena reklamy kopíruje krivku sledovanosti počas dňa. Tá dosahuje najvyššie hodnoty práve v primetime, teda v čase medzi 17.00-22.59, preto aj cena reklamy je v tomto časovom pásme najvyššia.

Aký je rozdiel medzi reklamou a sponzoringom?
- Pod pojmom reklama sa skrýva reklamné vysielanie umiestnené v rámci reklamných blokov, oddelených od ostatného vysielania audiovizuálnymi reklamnými jinglami. Klient môže v rámci daného reklamného spotu priamo podporovať predaj a daného výrobku alebo služby v rámci platnej slovenskej legislatívy. Sponzorské odkazy sú umiestnené bezprostredne pred, v a po odvysielaní konkrétnej relácie mimo reklamných blokov.

Čo môže obsahovať sponzorský odkaz?
- Obsah sponzorského odkazu klienta, respektíve jeho produktu/služby, má bezprostredne nadväzovať na sponzorovanú reláciu, napr. „túto reláciu Vám prináša“, „k obrazovkám Vás pozýva“, alebo „príjemné sledovanie relácie praje“. Sponzorský odkaz nesmie obsahovať audiovizuálne prvky reklamného spotu daného klienta a nesmie priamo podporovať predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami.

Môžem sponzorovať všetky typy relácií v televízii?
- Sponzorské odkazy môžu byť umiestnené v rámci všetkých relácií, okrem spravodajských, s výnimkou športového spravodajstva a predpovedi počasia.

S akou cieľovou skupinou pracuje MARKÍZA SLOVAKIA?
- Základnou referenčnou cieľovou skupinou MS je skupina divákov vo veku 12-54 rokov. Toto je zároveň CS, v ktorej MS obchoduje v rámci predaja reklamného priestoru.

Môže MARKÍZA SLOVAKIA produkovať výrobu spotu pre klienta?
- V prípade, že ide o jednoduchší typ animovaného/grafického reklamného spotu (prípadne sponzorského odkazu), MS môže pre klienta za odplatu zabezpečiť takýto typ služby.

Čo mi prinesie televízna reklama?
- Televízny vysielateľ nie je schopný zaručiť zadávateľovi zvýšenie predaja jeho produktu/ služby, ale je schopný zagarantovať, že predmetné reklamné vysielanie dosiahne vopred garantovaný objem televíznych divákov. Základnou prioritou je, aby v kombinácii s kvalitnou distribúciou zadávateľovho produktu a jeho dobrou cenotvorbou priniesla TV reklama aj zvýšenie trhového podielu daného produktu, prípadne zvýšenie jeho povedomia.

Môže MARKÍZA SLOVAKIA pripraviť pre klienta ja mix rôznych typov reklám?
- MS predáva svoje produkty na rôznych platformách. Okrem klasickej televíznej reklamy a sponzoringu ponúka aj aktívny/ pasívny product placement, injektáže, virtuálne bannery, online bannery a online video reklamu. V prípade záujmu klienta je MS schopná pripraviť mix týchto reklamných plnení a napasovať ich na potreby klienta/jeho produktu alebo služby.

Ako zistím, akú sledovanosť dosiahla moja reklamná kampaň?
- Po skončení reklamnej kampane poskytne MS zadávateľovi prehľad sledovanosti jednotlivých blokov reklamy, kde boli umiestnené reklamné spoty zadávateľa a aj výsledný sumár sledovanosti za celú reklamnú kampaň.

Akú má výhodu televízna reklama oproti iným typom reklamy?
- Televízna reklama poskytuje zadávateľovi možnosť odvysielať jeho reklamu v médiu, ktoré vo vysokej kvalite ukáže v audiovizuálnej forme jeho produkt/službu, zadávateľ má možnosť danú reklamu cieliť na konkrétny typ cieľovej skupiny a po skončení reklamnej kampane získať kompletný prehľad o výsledkoch reklamnej kampane vrátane dosiahnutých výsledkov sledovanosti, zásahov na iné cieľové skupiny než je referenčná CS a efektívne si vyhodnotiť dané výsledky.

Ako mám riešiť reklamnú komunikáciu, ak mám záujem o PR vstup?
- Optimálnou platformou na PR vstupy je relácia Teleráno, v ktorej je možné prezentovať (v súlade s platnou legislatívou) rôzne formy PR, podporovať eventy a charitatívne činnosti a pod.

Ako viem, koľko divákov zasiahne moja reklama?
- MS oficiálne prezentuje cieľovú skupinu divákov vo veku 12-54 rokov ako svoju referenčnú skupinu. V rámci nej aj vyhodnocuje výsledky vysielaných reklamných kampaní zadávateľov. Tieto výsledky sa prezentujú vo forme tzv. GRP (Gross Rating Point), pričom jeden GRP v cieľovej skupine všetci 12-54 rokov predstavuje 32 000 divákov. Po skončení reklamnej kampane dostane zadávateľ tabuľku s výsledkami sledovanosti, vyjadrenými celkovými dosiahnutými GRP v rámci predmetnej kampane (čo si môže zadávateľ následne prepočítať a dostať výsledok v absolútnom počte divákov).