Televízia

Afinita
Afinita (Target Affinity Index) je index, popisujúci vhodnosť konkrétnej TV relácie pre cieľovú skupinu Klienta. Charakterizuje, ako konkrétna cieľová skupina sleduje danú reláciu v porovnaní so všeobecnou (referenčnou) populáciou (na SVK je to skupina všetci 12-54 rokov). Čím vyššia je afinita, tým je daná relácia vhodnejšia pre oslovenie vybranej cieľovej skupiny.

Booking
Ide o rezervovanie priestoru, umiestňovanie reklamných spotov a ďalšie aktivity spojené s vysielaním TV reklamy. Termín sa používa hlavne pri plánovaní reklamných kampaní.

Brief
Zadanie od klienta, obsahujúce informácie pre vypracovanie mediálnych plánov ako rozpočet, ciele kampane a i.

Budget
Rozpočet kampane.

Cieľová skupina
(ďalej aj ako „CS“) sa rozumie špecifikovaná časť zo všetkého obyvateľstva (napr. vo veku 12 – 54 rokov).

Clutter
„Presýtenosť“ televízneho prostredia reklamou. Teda v prípade ak je reklama v konkrétnej TV stanici vypredaná (alebo skoro vypredaná), hovoríme, že v reklamných blokoch danej TV je vysoký clutter.

CPRP
(ďalej aj ako „CPP“ Cost per Point“ ) sa rozumie cena Net Net (v eurách) na získanie jedného net GRP, resp. cena za oslovenie 1 % divákov v nákupnej cieľovej skupine.

Daypart
Daypart je konkrétna časť vysielacieho času (teda dňa), rozdelená na Primetime (17.00-18.59, 22.00-22.59), Super Primetime (19.00-21.59) a Offprimetime (23.00-16.59).

Daypart split
Rozdelenie investícií alebo GRP do jednotlivých častí dňa. Využíva sa pri plánovaní reklamných kampaní.

Deadline
Označenie najneskoršieho možného termínu, dokedy má byť splnená úloha.

Demografie
Vo všeobecnom význame ide o skúmanie procesu reprodukcie ľudskej populácie. V reklamnom žargóne demografia popisuje štruktúru populácie alebo cieľovej skupiny. Ide o dáta popisujúce rozloženie populácie pre účely mediálneho výskumu a definície cieľových skupín (klasické demografické parametre sú vek, pohlavie, vzdelanie, príjem, veľkosť miesta bydliska...atď.)

Floatingový sponzoring
Sponzorská kampaň klienta, kde je celkové rozmiestnenie sponzorských odkazov plne v réžii vysielateľa, teda TV.

GRP
sa rozumejú diváci vyjadrení ako hrubé percento z celkových potenciálnych divákov, ktorý vyjadruje hodnotu reklamného bloku v CS 12-54, stanovenú na základe minútových dát prieskumu sledovanosti vykonávaného spoločnosťou PMT, s.r.o./ TNS Slovakia s. r. o. na základe priemeru sledovanosti jednotlivých reklamných šotov v danom reklamnom bloku (tzv. break average).

Injektáž
je forma sponzoringu v dĺžke 5 sekúnd. Môže byť vo forme statického alebo animovaného loga / ochrannej známky sponzora vysielaná priamo počas vysielania programu.

Markíza group
sa rozumie multikanálová komunikácia na televíznych programových službách MS.

Markíza group GRP
(ďalej aj ako „MG GRP“) sa rozumie GRP predávané na programových službách MS (TV MARKÍZA, DOMA, DAJTO) a prípadne ďalších potenciálnych televíznych programových službách s meranou sledovanosťou, ktoré odzrkadľuje podiel disponibilných GRP na každej samostatnej programovej službe Markíza group. S účinnosťou od 1. januára 2016 je rozdelenie MG GRP na TV Markíza 79 %, na Doma 12 % a na Dajto 9 %.

Mediálnou komerčnou komunikáciou
sa v zmysle týchto Zmluvných podmienok rozumie zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a je poskytovaná ako súčasť programu, alebo program sprevádza za odplatu alebo za podobnú protihodnotu. Mediálna komerčná komunikácia zahŕňa najmä reklamu, telenákup, sponzorovanie a umiestňovanie produktov.

Media Net Net ceny
(tzn. po 15% agentúrnej provízii) v EUR bez DPH

net GRP
sa rozumie prepočet GRP na 30-sekundový šot po zohľadnení dĺžky, času a spôsobu nasadenia reklamného šotu (uplatnenie šot indexu, indexu časti dňa, Superbreak indexu a ďalších príp. zliav a prirážok).

Net Net
sa rozumie hodnota, ktorá nezahŕňa DPH.

Net Reach – čistý zásah
Percento cieľovej skupiny zasiahnuté v priebehu kampane minimálne jedenkrát.

Off Prime Time
(ďalej aj ako „OFF“) sa rozumie vysielací čas plánovaný medzi 23.00 až 16.59 h

OTS = TRPs/Net reach
Udáva, koľkokrát mal príslušník cieľovej skupiny zasiahnutý kampaňou priemerne možnosť zhliadnuť reklamný spot – behom kampane alebo určitého obdobia. Dôležité sú slová „mal možnosť“. OTS teda vypovedá o teoretickej možnosti reklamu vidieť. Nehovorí nám nič o tom, či divák reklamu zaznamenal – bol iba vystavený zásahu. Koľkorát, to nám hovorí práve OTS. Vypočíta sa ako podiel TRP a Net Reachu v konkrétnej cieľovej skupine. (OTS = TRPs/Net reach)

Politická reklama
Reklamné kampane politických subjektov počas obdobia schváleného platnou slovenskou legislatívou. Politické reklamné kampane sú vysielané v blokoch politickej reklamy, oddelených od ostatného vysielania audiovizuálnymi jinglami politickej reklamy. Bloky politickej reklamy nie sú identické s blokmi klasickej reklamy.

Postbuy
Vyhodnotenie mediálneho plánu po realizácii reklamnej kampane s následným porovnaním plánovaných a reálne dosiahnutých parametrov kampane.

Pozície
Ide o prémiové pozície reklamného spotu v rámci jednotlivých reklamných blokov, konkrétne o prvú, druhú, predposlednú a poslednú pozíciu, za ktoré si vysielateľ nárokuje na pozičný príplatok.

PrGRP
(ďalej aj ako „net PrGRP“) - predikované GRP. Odhad GRP stanovený Centrom reklamy MS pred odvysielaním reklamného bloku.

Prime time
(ďalej aj ako „PT“) sa rozumie vysielací čas plánovaný medzi 17.00 až 22.59 h

Reach
Zásah reklamou.

Reklamou
sa v zmysle týchto podmienok rozumie akékoľvek verejné oznámenie, vysielané programovými službami MS za odplatu v zmysle zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v platnom znení, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný zo strany klienta Zadávateľa.

Reklamnou kampaňou
alebo kampaňou sa podľa týchto Zmluvných podmienok rozumie poskytnutie reklamy v objeme a rozsahu určenom v Zmluve v konkrétnej programovej službe MS alebo programových službách MS. V rámci služieb podľa predchádzajúcej vety poskytuje MARKÍZA –SLOVAKIA, spol. s r.o. zadávateľovi aj reklamné služby špecifikované v bode D.17) týchto Zmluvných podmienok (ďalej len „realizácia reklamných kampaní“).

Reklamný blok
Blok reklamy oddelený od ostatného vysielania reklamným jinglom.

Rating
Percento z populácie, ktoré bolo zasiahnuté reklamným plnením. Udáva sa v percentách cieľovej skupiny, alebo v tisícoch. Súčet ratingov v reklamnej kampani tvorí celkové GRPs kampane.

Share
Podiel sledovanosti TV relácie voči ostatným reláciám, vysielaným v identickom čase.

Sponzorovaním
sa podľa týchto podmienok rozumie plnenie poskytnuté Zadávateľom, ktoré je určené na priame alebo nepriame financovanie programu alebo danej programovej služby MS s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity klienta Zadávateľa.

Spot index
Cenový parameter, definujúci index ceny danej stopáže voči cenníkovej stopáži (napr. 20´´ spot= 0,9). Spot indexy všetkých akceptovaných dĺžok reklamných spotov sú súčasťou obchodnej politiky TV.

Spotlist
je dokument, obsahujúci zoznam naplánovaných spotov, čas a dátum ich vysielania, TV stanicu na ktorej budú vysielané, reláciu, v rámci ktorej budú vysielané, predpokladanú sledovanosť a cenu za odvysielanie.

Stopáž
označuje dĺžku reklamného spotu. Minimálna stopáž je 5 sekúnd, referenčná (cenníková) stopáž je 30 sekúnd. V prípade ak si klient nevyžiada cenu na konkrétnu dĺžku spotu, dostane cenu kampane prerátanú na cenníkovú dĺžku, teda 30 sekúnd.

Super Prime Time
(ďalej aj ako „Super PT“) sa rozumie vysielací čas plánovaný medzi 19.00 až 22.00 h

Šotom
sa v zmysle týchto Zmluvných podmienok rozumie krátke audiovizuálne alebo vizuálne dielo príp. iné krátke reklamné alebo telenákupné oznámenie zaradené do reklamného bloku alebo telenákupného pásma alebo označenie sponzora v rámci sponzorovaného programu na začiatku a na konci (sponzorský odkaz), vysielaného v rámci televíznych programových služieb MS (alebo v rámci každej programovej služby MS samostatne).

Tandemový spot
sú dva reklamné spoty konkrétneho produktu a konkrétneho objednávateľa umiestnené a rozdelené v jednom reklamnom bloku.

Telenákupom
sa podľa týchto Zmluvných podmienok rozumie priama ponuka vysielaná verejnosti s cieľom poskytnúť tovar alebo služby vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov za odplatu.

Tender
Výberové konanie zadávateľa reklamy na poskytovateľa mediálnych, resp. reklamných služieb.

TOP Break
Ide o krátky a prémiový reklamný blok s maximálnou dĺžkou 60 sekúnd, umiestnený v kľúčových primetime reláciách vysielateľa. Vysielateľ si za odvysielanie reklamy v rámci TOP breaku účtuje príplatok.

TRP – Target Rating Point
Kumulovaná sledovanosť vo vybranej cieľovej skupine. (v prípade ak sa predmetná sledovanosť vo vybranej cieľovej skupine zhoduje so sledovanosťou v referenčnej cieľovej skupine, vtedy 1 GRP = 1 TRP.

Umiestňovaním produktov (PRODUCT PLACEMENT)
sa podľa týchto Zmluvných podmienok rozumie zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia o tovare, službe alebo ochrannej známke, zaradená do programu za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu.

AKTÍVNY PP
Umiestnenie produktu či služby do dejového príbehu aktívnym spôsobom.

PASÍVNY PP
Pasívne, viditeľné umiestnenie produktu

VIRTUÁLNY PP
Efektívny spôsob zakomponovania produktu do záberov, ktoré sú už natočené a pripravené na vysielanie do programu.


Všetkým obyvateľstvom
sa rozumie celé slovenské obyvateľstvo v domácnostiach

Základné CPP 500 EUR
CENNÍK (kalkulovaný na základe sledovanosti - GRP)

Záväzná objednávka
Musí obsahovať informácie o objednaných GRP, očakávaného finančného objemu kampane, dĺžke spotu a časového úseku trvania kampane.

Zmluvy garantované
100 % spotov plánovaných klientom
Cena vypočítaná na základe reálne doručených GRP

Zmluvy kombinované
80 % GRP plánovaných klientom, 20 % Markíza-Slovakia
Zafixovaná cena, garancia doručenia 100 % objednaných GRP

Zmluvy pevné
100 % spotov plánovaných klientom
Zafixovaná cena