Legislatíva

ZÁKLADNÉ PODMIENKY SPONZORINGU


Sponzoring

§38 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon“)

Sponzorovanie na účely zákona je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá také plnenie poskytla, ak nie je vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo tento program vyrobila.


Výber sponzorovaného programu

Sponzorovať je možné takmer akýkoľvek program. Zákaz sponzoringu sa vzťahuje na programy spravodajstva, športového spravodajstva a programov politickej publicistiky. Výnimku tvoria samostatné spravodajské programy, ktoré obsahujú výhradne informácie o počasí, dopravnej situácii alebo o športe.

Taktiež sponzorovanie doplnkového vysielania okrem časomiery sa zakazuje.

Sponzorom programu nesmie byť fyzická a právnická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba, predaj alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama sa zakazuje.

Sponzorom nesmie byť výrobca audiovizuálnych diel alebo vysielateľ, výrobca alebo predajca tabakových výrobkov, zbraní a streliva, politická strana, hnutie alebo kandidát, cirkev, náboženská spoločnosť a pod.

Výrobcovia alebo predajcovia výrobkov a služieb, ktorých reklama vo vysielaní je časovo obmedzená po 22.00 h môžu byť sponzormi programov vysielaných iba po 22.00 h.

Sponzorom programov pre deti a mládež nemôžu byť výrobcovia alebo predajcovia alkoholických nápojov.


Obsah sponzorského odkazu

• Zákon výslovne stanovuje, že označenie sponzora sponzorovaného programu musí obsahovať názov, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom, ak ide o fyzickú osobu, alebo logo sponzora.

• Zákon vysielateľovi výslovne ukladá p o v i n n o s ť, aby sponzorovaný program označil na začiatku aj na konci programu. Z uvedeného vyplýva, že program musí byť označený minimálne dvakrát.

• V rámci sponzorského odkazu nie je možné využívať rôzne reklamné slogany a prvky reklamnej kampane sponzora, je však možné v rámci neho uviesť jeden z jeho známych výrobkov, služby, prípadne jeho ochrannú známku. Pri tomto sa vychádza z účelu sponzorstva - propagácia mena, ochrannej známky, dobrej povesti, tovarov alebo aktivít sponzora.

• Akýkoľvek slogan, či animáciu, je možné použiť iba za predpokladu, že nebola súčasťou inej reklamnej kampane na Slovensku. Výnimkou je reklamný slogan, ktorý je zaregistrovaný ako ochranná známka na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

• V sponzorskom odkaze je možné uviesť (zobraziť) jeden zo známych výrobkov alebo služieb sponzora alebo viaceré výrobky alebo služby sponzora, ak tento odkaz slúži výlučne na identifikáciu sponzora alebo na zdôraznenie vzťahu medzi programom a jeho sponzorovaním.

• Sponzorské odkazy vysielané v rámci jedného programu, nemusia byť obsahovo identické (prvý sponzorský odkaz – jeden produkt, druhý sponzorský odkaz – iný produkt, atď.).

• Sponzorský odkaz musí identifikovať sponzora a jeho spojenie so sponzorovaným programom (v obraze alebo vo zvuku). Sponzorský odkaz plní primárne funkciu informačnú, t.j. cieľom je informovať diváka o sponzorovaní programu a umožniť mu identifikáciu sponzora.

• Sponzorský odkaz nesmie priamo podporovať predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených výrobkoch či službách v týchto programoch.

• K výrobe sponzorského odkazu nesmie byť použitý zostrihaný reklamný spot.

• Sponzorský odkaz nesmie obsahovať prvky typické pre reklamu, z ktorých je zrejmý ich propagačný účel smerujúce k priamej alebo nepriamej propagácii sponzora programu, výrobku alebo služby sponzora programu. Uvedené zahŕňa vizuálne aj verbálne spôsoby propagácie, najmä pozitívne hodnotenia, slogany použité v reklame alebo výňatky z televíznych reklám. V sponzorskom odkaze sa nesmú špecifikovať či propagovať vlastnosti produktu (napr. vynikajúci džús, najchutnejšia malinovka, najpredávanejší vitamín...). Pozitívne hodnotenia sponzora, jeho výrobku alebo služby však môžu mať aj inú formu, napr. vizuálne zobrazenie používania výrobku alebo služby sponzora, z ktorého je zrejmý pozitívny pocit z ich použitia, čo platí najmä v prípade, ak je vizuálna stránka doplnená verbálnym resp. akustickým hodnotením.

V zmysle dokumentu vydaného RVR propagačná funkcia sponzorovania je naplnená už samotným zaradením sponzorského odkazu na začiatku (spravidla divácky atraktívneho) programu a na jeho konci mimo bloku reklám resp. uvedením obchodného mena, výrobku, služby alebo loga sponzora. Použitie dodatočných propagačných prvkov by tak stieralo hranice medzi sponzorským odkazom a reklamou, kedy by jediným rozdielom medzi týmito samostatnými formami mediálnej komerčnej komunikácie bolo ich formálne zaradenie do vysielania, čo však nie je akceptovateľné najmä z dôvodu možného obchádzania prísnejších pravidiel pre vysielanie reklamy označovaním reklamných spotov ako sponzorských odkazov.

• Sponzorský odkaz môže obsahovať aj informácie o kontakte na sponzora, napr. telefónne číslo, faxové číslo, e-mail alebo adresu webovej stránky sponzora, tieto však nesmú vyzývať recipienta na kontaktovanie sponzora.

• Štandardná dĺžka sponzorského odkazu vysielaného pri programe je 10 sekúnd (maximálna dĺžka je 15 sekúnd).

• Pri zakúpení sponzoringu možnosť vysielania upútavok na program obsahujúcich sponzorský dovetok klienta. Dĺžka spozorského dovetku je 5 sekúnd.


Injektáž (informácia o sponzorovi v rámci programu):

• Zobrazenie je možné len pre sponzora programu, t.j. pri zakúpení sponzorských odkazov pri relácií.

• Štandardná dĺžka zobrazenia injektáže v rámci programu je 5 sekúnd.

• Injektáž je možné zobraziť v rámci akýchkoľvek formátov, okrem spravodajských relácií a akvizičných titulov.

• Potrebné dodanie podkladov zo strany klienta:

- logo v krivkách a ako jpg obrázok
- náhľadová animácia (ak si klient želá vlastnú animáciu)
- zdrojové súbory (najlepšie v PSD, alebo AI)
- termín na dodanie podkladov pre injektáž je do 5 pracovných dní!


• Technická špecifikácia injektáže:

- Rozmer obrazového poľa, ktoré môže obsadiť sponzorský odkaz by nemal presahovať 1/4 výšky a 1/4 šírky celkového rozmeru HD obrazu (1920 x 1080 obraz. bodov) - t.j. 480 x 270 obraz. bodov v rozlíšení cca 100 obr. bodov/palec
- sponzorské odkazy neobsahujú zvukovú stopu
- súčasťou injektáže musí byť text „sponzor programu“
- formáty na dodanie statickej injektáže: psd, ai
- formáty na dodanie animácie: tif, mov
- podklady k injektáži sa nedodávajú na betacame, ale dodávajú sa prostredníctvom emailu, resp. umiestňujú sa na náš server