Špeciálna reklama

 

Špeciálna reklama predstavuje ďalšie široké možnosti reklamnej komunikácie klientov. Je vhodná ako doplnok klasickej spotovej reklamnej kampane klienta, ale aj ako samostatná hlavná komunikácia.

K základným produktom špeciálnej reklamy patrí:

  • Sponzoring

• Cielená komerčná komunikácia, ktorá za odplatu spojuje značku či produkt sponzora s treťou stranou, v tomto prípade s konkrétnym TV programom.
• Má za cieľ propagovať meno (logo, produkt) sponzora, vytvorenie jeho dobrého mena, povesti, povedomia u diváka či prezentovať jeho existenciu.
• Sponzoring spojuje značku s hodnotami sponzorovaného subjektu.

  • Product placement

• Ide o umiestňovanie výrobkov, názvov, log a pod. existujúcich značiek do vybraných programov či relácii TV.
• Je to nenásilná forma propagácie značky s vysokým stupňom vnímania, ktorá pomáha zvyšovaniu znalosti značky, viditeľnosti produktu, či nárastu imidžu spoločnosti.

Rozlišujeme:

• Aktívny product placement – zapojenie produktu alebo služby priamo do scenára zvoleného programu či relácie aktívnym spôsobom, kedy vybraná postava pracuje s produktom a v scenári je rozvinutý príbeh týkajúci sa daného produktu.• Pasívny product placement – viditeľné umiestnenie produktu do programu či relácie bez akýchkoľvek zásahov do deja.

_ACO1558.jpg
 
IMG_2117.JPG
 


• Virtuálny product placement – jedinečná forma pasívneho product placementu, ktorá umožňuje zakomponovanie produktu do záberov, ktoré sú už natočené a pripravené na vysielanie.

Doplnkové produkty špeciálnej reklamy:

  • Telenákup

• Telenákup je špeciálna forma predaja produktov v televíznom vysielaní.
• Poskytuje priamu ponuku vysielanú divákovi, s cieľom poskytnutia tovaru, služby, nehnuteľností, práv a záväzkov.

  • Injektáž

• Injektáž je umiestnenie loga sponzora priamo vo vysielaní konkrétneho programu.
• Logo je umiestnené počas programu v dohodnutom počte a dohodnutej dĺžke.

  • Virtuálny banner

• Rozšírená forma grafickej injektáže, ktorá sa často využíva pri športových prenosoch. 

futbal.jpg
 

futbal2.jpg.png
 

  • Split screen

• Predelenie obrazovky, pri ktorom Sponzor (sponzorský odkaz), je vysielaný zároveň s vysielaným programom.

Projekty pripravené na mieru klienta

  • Ponúkame široké kreatívne možnosti na realizáciu unikátnych projektov šitých na mieru klienta.

Teleráno a možnosti prezentácie klienta

• PR rozhovor


• PR reportáž


• Špeciálne a dlhodobé projekty


• Product placement vo vysielaní


• Súťaže na mieru klienta


• Venovanie ceny v rámci celorannej súťaže