Obchodné a technické podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky pre umiestňovanie reklamných formátov do internetových serverov prevádzkovaných spoločnosťou Markíza – Slovakia, spol. s r.o.


1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1

Spoločnosť Markíza – Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava, IČO 31 444 873, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12330/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového serveru dostupného na internetovej adrese (URL) www.markiza.sk , www.tvnoviny.sk , varenypeceny.sk a ďalších internetových serverov (ďalej len „Servery“). Prevádzkovateľ je oprávnený umiestňovať na Serveroch reklamné formáty - grafické, textové, obrazové alebo zvukovo-obrazové informácie umiestnené na Serveroch za účelom odprezentovania reklamnej informácie užívateľom s možnosťou interaktívneho pripojenia (kliknutím) na inú internetovú www stránku.

1.2
Objednávateľ prezentácie reklamných formátov na Serveroch, t. j. Zadávateľ reklamnej kampane (ďalej len „Zadávateľ“) je fyzická alebo právnická osoba a to buď priamy zákazník (ďalej len „klient“) alebo reklamná/mediálna agentúra, objednávajúca reklamný priestor na Serveroch pre svojich klientov (ďalej len „agentúra“).


2) ZADÁVANIE REKLAMY
2.1 Objednávanie

Reklamná plocha na Serveroch sa poskytuje na základe písomnej Zmluvy o zabezpečení reklamy na internete uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Zadávateľom v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva“), ktorej súčasťou sú tieto Obchodné podmienky. Pred uzavretím Zmluvy je Zadávateľ povinný Prevádzkovateľovi predložiť výpis z obchodného/živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, resp. iný doklad oprávňujúci Zadávateľa k výkonu činnosti. V prípade, ak je Zadávateľom agentúra, je Zadávateľ povinný zároveň predložiť Prevádzkovateľovi písomné poverenie agentúry vystavené klientom za účelom nákupu reklamného priestoru na internetovom serveri. V prípade, ak Zmluva nebude podpísaná osobou, ktorá je štatutárnym orgánom alebo osobou zapísanou v príslušnom registri, musí byť k Zmluve priložené písomné Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom, z ktorého vyplýva, že táto osoba bola splnomocnená Zadávateľom na uzavretie Zmluvy (realizovanie obchodu v zmysle týchto Obchodných podmienok). Na základe uzavretej Zmluvy Zadávateľ následne realizuje zadávanie konkrétnych reklamných formátov prostredníctvom písomných objednávok doručených Prevádzkovateľovi do 14 pracovných dní pred začiatkom príslušnej reklamnej kampane.

Objednávka musí obsahovať:
• meno a priezvisko/obchodné meno Zadávateľa
• r. č./IČO, DIČ, IČ DPH Zadávateľa
• bydlisko/sídlo/miesto podnikania Zadávateľa (Fakturačná adresa Zadávateľa) Poštovnú adresu Zadávateľa v prípade, že je odlišná od fakturačnej adresy
• Údaj o zástupcovi Zadávateľa
• Údaj o registrácii Zadávateľa
• V prípade, ak je Zadávateľom agentúra, údaje o klientovi zadávateľa, pre ktorého je objednávka zadaná v rozsahu vyššie uvedených údajov a Zadávateľ je zároveň povinný predložiť Prevádzkovateľovi písomné poverenie agentúry vystavené klientom za účelom nákupu reklamného priestoru na internetovom serveri za podmienky, že toto nebolo Prevádzkovateľovi predložené pri podpise Zmluvy.
• Kontakt (Kontaktná osoba, Telefón, fax, E-mail)
• Špecifikácia reklamného produktu
• Inzertné špecifikácie:
- Typ inzercie
- Reklamná pozícia
- Kompletné podklady inzercie
- Objem inzercie
- Termín reklamnej kampane
• Dátum vystavenia, podpis Zadávateľa (v prípade, ak objednávka nebude podpísaná osobou, ktorá je štatutárnym orgánom alebo osobou zapísanou v príslušnom registri, musí byť k objednávke priložené písomné Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom, z ktorého vyplýva, že táto osoba bola splnomocnená Zadávateľom na podanie objednávky (realizovanie obchodu v zmysle týchto Obchodných podmienok).

Prevádzkovateľ sa zaväzuje najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia objednávky Zadávateľa prijatie objednávky písomne alebo elektronickou poštou potvrdiť alebo objednávku odmietnuť. Potvrdením Prevádzkovateľa sa objednávka stáva súčasťou Zmluvy a je pre zmluvné strany záväzná. Ak je objednávka neúplná alebo nezodpovedá požiadavkám Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ je oprávnený vrátiť ju Zadávateľovi a vyzvať ho na doplnenie v primeranej lehote.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje na základe predložených konkrétnych objednávok a v rámci kapacitných možnosti svojich Serverov realizovať konkrétne objednávky na inzerciu pre jednotlivých Zadávateľov.

2.2 Práva a povinnosti Zadávateľa, Zodpovednosť za obsah inzercie
Zadávateľ nesie plnú zodpovednosť za kvalitu a formálnu i obsahovú stránku reklamného formátu umiestňovaného na reklamné plochy v Serveroch.

Zadávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi s účinnosťou ku dňu dodania reklamných podkladov (viď čl. 2.4 nižšie) súhlas so šírením daného reklamného formátu prostredníctvom Serverov v rámci celosvetovej počítačovej siete internet Prevádzkovateľom.

Zadávateľ prehlasuje, že získal všetky potrebné súhlasy na použitie reklamného formátu (šírenie prostredníctvom internetu) od akýchkoľvek tretích osôb zúčastnených na jeho výrobe, finančne (jednorazovo) vysporiadal všetky práva k nehmotným statkom v súvislosti s použitím reklamného formátu tak, aby prevádzkovateľ nebol takýmto vysporiadaním ani v budúcnosti dotknutý.

Zadávateľ prehlasuje, že je subjektom oprávneným k výkonu všetkých potrebných práv k reklamnému formátu, ktorý bude umiestnený na Serveri Prevádzkovateľa, najmä že je oprávnený vykonávať prípadné majetkové autorské práva k príslušnému reklamnému formátu a je oprávneným k využívaniu prípadných ochranných známok alebo iných prvkov, ktoré sú predmetom ochrany priemyselného alebo duševného vlastníctva v reklamných formátoch obsiahnutých, a potvrdzuje, že neporušuje práva žiadnej inej tretej osoby vrátane práva na ochranu proti nekalej súťaži, všeobecného osobnostného práva, autorského práva a práva súvisiaceho s autorským právom, práva na označenie a pod. V prípade nepravdivosti vyššie spomenutých prehlásení nesie Zadávateľ všetky následky z toho vyplývajúce vrátane povinnosti uhradiť oprávneným osobám a Prevádzkovateľovi náhradu vzniknutej škody v plnej výške. Na vyžiadanie Prevádzkovateľa je Zadávateľ povinný bezodkladne preukázať a doložiť skutočnosti týkajúce sa oprávnenia Zadávateľa vykonávať majetkové autorské práva k reklamnému formátu.

Zadávateľ zodpovedá za obsahovú stránku dodaného reklamného formátu a v tej súvislosti sa zaväzuje dodať reklamný formát vyhotovený v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky najmä zákonom o reklame, zákonom o ochrane spotrebiteľa, Autorským zákonom, zákonom o štátnom jazyku, zákonom o vysielaní a retransmisii, Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, Ústavou SR. Zadávateľ sa zároveň zaväzuje dodať reklamný formát v súlade s technickými požiadavkami Prevádzkovateľa na zverejnenie reklamného formátu na internete a v súlade s dobrými mravmi, resp. pravidlami poctivého obchodného styku. V prípade uplatnenia finančných nárokov tretích osôb voči Prevádzkovateľovi z dôvodu rozporu reklamného formátu s vyššie uvedeným, sa Zadávateľ zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi náhradu vzniknutej škody predstavujúcej uplatnený finančný nárok vrátane nákladov spojených s uplatňovaním takéhoto nároku.

2.3 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť a/alebo zrušiť zverejnenie reklamného formátu pokiaľ:
1. mu jeho prevádzkové možnosti neumožňujú riadne umiestnenie reklamného formátu podľa požiadaviek Zadávateľa
2. ak by umiestnenie reklamného formátu uvedeného v objednávke Zadávateľa bolo v rozpore s obchodnými záujmami Prevádzkovateľa
3. nosič reklamného formátu nie je v súlade s technickými požiadavkami Prevádzkovateľa na zverejnenie reklamného formátu na internete
4. reklamný formát je v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky najmä zákonom o reklame, zákonom o ochrane spotrebiteľa, Autorským zákonom, zákonom o štátnom jazyku, zákonom o vysielaní a retransmisii, Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, Ústavou SR,
5. reklamný formát je v rozpore s dobrými mravmi, zásadami poctivého obchodného styku, etickými pravidlami a/alebo ohrozuje verejný poriadok,
6. reklamný formát svojou kvalitou, formou alebo obsahom neodpovedá oprávneným záujmom Prevádzkovateľa,
7. reklamný formát predstavuje reklamu priameho konkurenta Prevádzkovateľa alebo reklamu produktu konkurujúceho produktom (službám) Prevádzkovateľa
8. Zadávateľ je v omeškaní s uhradením ceny za spracovanie/zverejnenie reklamných formátov umiestnených v Serveroch Prevádzkovateľa
9. voči Zadávateľovi bolo začaté trestné stíhanie
10. Na majetok Zadávateľa bol vyhlásený konkurz
11. Zadávateľ vstúpil do likvidácie
12. Jeho zverejnením by mohlo dôjsť k možnému postihu Prevádzkovateľa zo strany tretích osôb (majitelia práv, orgány štátnej správy, osoby dotknuté nekalosúťažným konaním a pod.).

V prípade výskytu akejkoľvek skutočnosti, oprávňujúcej Prevádzkovateľa odmietnuť zverejnenie reklamného formátu a/alebo oprávňujúce takýto reklamný formát pozastaviť či ukončiť, bude o tom Prevádzkovateľ informovať Zadávateľa bez zbytočného odkladu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu zverejneného reklamného formátu, za ktorú zodpovedá výlučne Zadávateľ.

V prípade, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v čl. 2.3. bodoch 2-7, 12 týchto Obchodných podmienok a nápravu je možné dosiahnuť výmenou reklamného formátu, vyzve Prevádzkovateľ Zadávateľa na dodanie upraveného alebo náhradného reklamného formátu. V prípade, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v čl. 2.3. bodoch 2-7, 12 týchto Obchodných podmienok v lehote kratšej ako 2 pracovné dni pred dohodnutým začiatkom umiestnenia reklamného formátu na Serveroch Prevádzkovateľa alebo v prípade ak Zadávateľ v stanovenej lehote nedodá upravený alebo náhradný reklamný formát, považuje sa to za závažné porušenie Zmluvy zo strany Zadávateľa, pričom Prevádzkovateľ má v takomto prípade právo reklamný formát neumiestniť na Serveroch a právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100% dohodnutej ceny (ceny za umiestnenie uvedeného reklamného formátu na Serveroch Prevádzkovateľa). Prevádzkovateľ je z dôvodu závažného porušenia zmluvnej povinnosti Zadávateľa podľa predchádzajúcej vety oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez akýchkoľvek sankčných postihov zo strany Zadávateľa s účinnosťou ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Zadávateľovi. Tým nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, resp. škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

2.4 Reklamné podklady
Všetky reklamné podklady a ďalšie náležitosti reklamného formátu, ktoré majú byť prezentované na Serveroch v súlade s objednávkou Zadávateľa, musí Zadávateľ poskytnúť Prevádzkovateľovi najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia písomného potvrdenia objednávky zo strany Prevádzkovateľa. Grafické reklamné prvky prijímané Prevádzkovateľom pre internetovú reklamu, musia spĺňať predovšetkým podmienky pre jednotlivé typy reklamných prvkov a reklamných pozícii.

1. Bannery a iné kreatívne prvky musia mať správnu dátovú veľkosť a správny rozmer zodpovedajúci objednávke v nadväznosti na platnú ponuku reklamných plôch a platný cenník Prevádzkovateľa.
2. GIF bannery musia obsahovať cieľové URL, na ktoré má byť po kliknutí na GIF banner užívateľ presmerovaný (adresa vo forme http://). Alt text.
3. FLASH bannery musia obsahovať funkciu "clickthru", t. j. cieľové URL, na ktoré má byť po kliknutí na FLASH banner užívateľ presmerovaný [chooze:adresa vo forme (URL) http://;value:undefined].
4. U I-LAYEROV musia byť dodržané dané špecifikácie a flashová kreatíva musí obsahovať tlačidlo ZAVRIEŤ s príslušnou funkciou. Capping (obmedzenie počtu zobrazení formátu užívateľovi za určitý čas) a doba animácie sa riadi pravidlami konkrétnych reklamných formátov uvedených v cenníku. Platí i pre ďalšie špeciálne formáty: interstitial a iné.

Všetky špecifikácie výroby reklamných formátov umiestňovaných na Serveroch Prevádzkovateľa sú definované v odkaze na Prevádzkovateľa uvedenom na internetovej adrese www.markiza.sk v cenníku reklamných formátov pre internet. V prípade že reklamné formáty nespĺňajú vyššie uvedené kritéria, Prevádzkovateľ nie je povinný ich prijať a neručí za ich riadne uverejnenie.

Skutočnosti o nevhodnosti reklamných formátov z akýchkoľvek z vyššie uvedených dôvodov oznámi Prevádzkovateľ Zadávateľovi bez zbytočného odkladu po dni prijatia takých reklamných formátov.

2.5 Zmeny v reklamných kampaniach
Všetky podklady ku zmene v už objednanej a Prevádzkovateľom potvrdenej reklamnej kampani musí Zadávateľ poskytnúť písomne najneskôr jeden pracovný deň pred dátumom pripravovanej zmeny. V Prípade, ak Zadávateľ tak neurobí, Prevádzkovateľ nezodpovedá za včasnú zmenu objednávky. Zmena objednávky, v prípade že zmenená kampaň nie je v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami, potom bude realizovaná v najbližšom možnom termíne.


3) FINANČNÉ PODMIENKY
3.1 Odmena

Za služby poskytnuté Prevádzkovateľom podľa Zmluvy sa Zadávateľ zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi dohodnutú odmenu. Odmena je dohodnutá na základe platných cenníkov Prevádzkovateľa zverejnených na Serveroch pre uvedené obdobie na základe štatistík priebehu reklamnej kampane, ktoré generuje Prevádzkovateľ. Ceny uvedené v cenníku neobsahujú DPH, ktorá je stanovená platnou právnou normou. Uvedené ceny budú o hodnotu DPH pri fakturácii navýšené. V prípade, že Prevádzkovateľ bude uvedené služby fakturovať zdaniteľnej osobe (podnikateľovi či už platcovi DPH alebo neplatcovi ) do EÚ uvedené služby bude fakturovať bez DPH, ale iba v prípade, že si ich zadávateľ objedná pod IČ DPH pridelených v krajine svojho daňového domicilu. V prípade, že sa podnikateľ neplatca DPH neprihlási za platiteľa DPH z prijatia cezhraničnej služby, ktorou je aj reklamná služba bude mu Prevádzkovateľ fakturovať tieto služby so slovenskou DPH. V prípade, že bude Prevádzkovateľ fakturovať uvedené služby podnikateľom alebo nepodnikateľom do tretích krajín t. j. mimo EÚ bude uvedené služby fakturovať bez DPH. V prípade, že bude uvedené služby fakturovať občanom EÚ bude fakturovať so slovenskou DPH a občanom tretích štátov do zahraničia uvedené služby bude fakturovať bez DPH. Dohodnutá odmena bude uvedená v záväznom potvrdení objednávky zo strany Prevádzkovateľa.

3.2 Fakturácia a platobné podmienky
Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred. Príslušná čiastka musí byť pripísaná na účet Prevádzkovateľa najneskôr jeden (1) pracovný deň pred zahájením príslušnej reklamnej kampane. Na základe prijatej zálohy Prevádzkovateľ vystaví daňový doklad z prijatej platby.

V prípade, že platba nebude na účet Prevádzkovateľa pripísaná riadne a včas, nie je Prevádzkovateľ povinný kampaň realizovať. Daňové doklady (faktúry) sa vystavujú do 15 dní odo dňa dodania služby.

V prípade, že sú služby Prevádzkovateľa poskytované iba niekoľko dní v mesiaci, dňom dodania služby je posledný deň počas ktorého je reklamný formát umiestnený na Serveroch v príslušnom mesiaci. Odmena za poskytnuté služby je fakturovaná za každý mesiac samostatne. Pokiaľ kampaň prebieha v niekoľkých mesiacoch, zmluvné strany sa dohodli, že uvedené dodania služieb sa považujú za opakované dodania služieb poskytované v mesačných lehotách počas trvania zmluvy s dňom dodania posledný deň mesiaca, ktorého sa platba týka. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. V prípade oneskorenia ich úhrady je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Zadávateľovi za každý i začatý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky.

3.3 Minimálna výška objednávky
Objednávka musí byť v minimálnej výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat).


4) Predčasné ukončenie Zmluvy zo strany Zadávateľa
Predo dňom objednaného dňa začatia reklamnej kampane je Zadávateľ oprávnený jednostranne zrušiť zmluvu zaplatením odstupného. V prípade, ak Zadávateľ využije svoje oprávnenie jednostranne zrušiť Zmluvu v lehote kratšej ako:
1. 10 pracovných dní pred dátumom objednaného dňa začiatku reklamnej kampane, je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odstupné vo výške 30 % z ceny objednanej kampane,
2. 5 pracovných dní pred dátumom objednaného dňa začiatku reklamnej kampane, je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi odstupné vo výške 50 % z ceny objednanej kampane,
3. 2 pracovné dni do dátumu objednaného dňa začiatku reklamnej kampane, je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi odstupné vo výške 70% z ceny objednanej kampane a zároveň je Zadávateľ povinný skutočnosť, že svoje právo zrušiť zmluvu zaplatením odstupného využíva a dohodnuté odstupné zaplatí, písomne oznámiť Prevádzkovateľovi.

Zmluva sa ruší zaplatením dohodnutého odstupného a doručením oznámenia podľa predchádzajúcej vety.
Uvedené odstupné sa v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty nepovažuje za zdaniteľné plnenie, t. j. nebude k nemu aplikovaná DPH.


5) ŠTATISTIKA
Prevádzkovateľ negarantuje Zadávateľovi počet návštevníkov stránky, ako aj štruktúru návštevníkov
stránky. Ku každej reklamnej kampani Prevádzkovateľ generuje štatistiku, ktorá je Zadávateľovi prístupná bezodplatne, pokiaľ o to Zadávateľ požiada. Užívateľské meno a heslo Zadávateľ obdrží emailom od Prevádzkovateľa po spustení reklamnej kampane. Štatistika poskytuje údaje on-line. Pre účel prípadnej reklamácie sú však záväzné výlučne hodnoty počtu impresií (t. j. zobrazenia).


6) REKLAMÁCIE
6.1.

V prípade, ak po dobu dlhšiu ako 10 hodín v priebehu kalendárneho dňa sú Servery nefunkčné, má Zadávateľ nárok za podmienky včasnej reklamácie, t. j. reklamácie v písomnej forme doručenej Prevádzkovateľovi v lehote do 14 dní odo dňa kedy zadávateľ zistil alebo mohol zistiť chybu, na primeranú zľavu z ceny za poskytnuté služby alebo poskytnutie náhradnej reklamnej kampane. Voľba medzi uvedenými nárokmi prináleží Zadávateľovi, len ak ich písomne oznámi Prevádzkovateľovi v čo najskoršom zaslanom písomnom oznámení o chybách. Uplatnený nárok nemôže Zadávateľ meniť bez súhlasu Prevádzkovateľa. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom sú reklamné formáty Zadávateľa automaticky zobrazované reklamným systémom podľa objednaného objemu inzercie. Výkyvy v návštevnosti jednotlivých serverov Prevádzkovateľa nezakladajú nárok na uplatnenie reklamácie zo strany Zadávateľa.

6.2
Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu. Záväzok splatnosti je tak obmedzený iba na tu pomernú časť plnenia, na ktorú nie je uplatňovaná oprávnená reklamácia.

6.3
Námietky voči vystaveným faktúram je povinný Zadávateľ uplatniť do 7 dní po doručení faktúry písomne u Prevádzkovateľa.


7) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1

Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať akékoľvek údaje a informácie týkajúce sa druhej zmluvnej strany o ktorých sa dozvedeli v rámci spolupráce na základe alebo v súvislosti so Zmluvou, akejkoľvek tretej osobe. Poskytnuté informácie predstavujú predmet obchodného tajomstva a podľa toho požívajú aj náležitú ochranu v zmysle platných právnych predpisov.

7.2.
Zadávateľ uznáva záväzky založené Zmluvou čo do dôvodu a výšky.

7.3.
V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týmito Obchodnými podmienkami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

7.4.
Všetky vzťahy týmito Obchodnými podmienkami neupravené sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky. Na základe dohody Prevádzkovateľa a Zadávateľa v zmysle § 262 Obchodného zákonníka sa záväzkový vzťah založený Zmluvou spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

7.5.
Tieto Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku, pričom v prípade ich odlišného výkladu má prednosť ich slovenská verzia.

7.6.
V prípade, ak je Zmluvou založený vzťah s medzinárodným prvkom, zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva ako aj práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom SR. Na základe dohody zmluvných strán prípadné spory vzniknuté zo Zmluvy budú podliehať právomoci súdov SR.

7.7.
Prevádzkovateľ a Zadávateľ sa dohodli na nasledovných podmienkach doručovania písomností pre účely Zmluvy: Ak nie je možné adresátovi doručiť zásielku zaslanú poštou na adresu sídla, alebo na inú adresu oznámenú druhej zmluvnej strane, písomnosť sa považuje za doručenú tretí deň po jej odoslaní, ak sa nepreukáže iný termín jej doručenia, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Ak adresát bezdôvodne odoprie zásielku prijať, je zásielka doručená dňom, keď jej prijatie bolo odmietnuté.

7.8.
Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2012.


MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava
tel.: +421 2 6827 41 11
fax: +421 2 6595 68 24