Obchodné a technické podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
pre umiestňovanie reklamných formátov na internetové stránky
spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.

⦁ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1) Toto sú obchodné podmienky pre umiestňovanie reklamných formátov na internetové stránky spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (ďalej ako „Obchodné podmienky“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou a prílohou Rámcovej zmluvy o zabezpečení reklamy na internete (ďalej len „Zmluva“) a nadobúdajú platnosť spolu s touto Zmluvou. Jednotlivé ustanovenia Obchodných podmienok sa nebudú uplatňovať len v prípade, ak je v Zmluve dohodnuté inak (v zmysle § 273 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo ak je ich použitie v Zmluve výslovne vylúčené.

1) Akýkoľvek odkaz v týchto Obchodných podmienkach na pojem „Obchodný zákonník“ je odkazom na zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení.

POJMY:
MS sa v zmysle týchto Obchodných podmienok rozumie spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava, IČO: 31 444 873, registrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.12330/B, ktorá je zriaďovateľom internetových stránok MS.

Internetovou stránkou MS sa v zmysle týchto Obchodných podmienok rozumie jednotlivá internetová stránka prevádzkovaná MS, pričom sa môže jednať najmä o nasledovné internetové stránky www.markiza.sk, www.tvnoviny.sk, alebo ich podstránky, prípadne ďalšie internetové stránky zriadené MS a obsiahnuté v platnej ponuke MS (spoločne len ako „internetové stránky MS“).

Reklamou/inzerciou alebo reklamnou kampaňou/ kampaňou sa v zmysle týchto Obchodných podmienok rozumejú reklamné formáty na internetových stránkach MS za účelom odprezentovania reklamnej informácie užívateľom internetovej stránky MS, s možnosťou interaktívneho prepojenia (kliknutím) na inú internetovú stránku.

Reklamným formátom (reklamným oznamom) sa v zmysle týchto Obchodných podmienok rozumejú grafické, textové (napr. PR článok alebo natívna reklama), obrazové alebo zvukovo-obrazové informácie prezentujúce reklamnú informáciu adresovanú užívateľom.

Zadávateľom sa v zmysle týchto Obchodných podmienok rozumie objednávateľ reklamy na internetových stránkach MS, t.j. Zadávateľ reklamnej kampane a to buď fyzická alebo právnická osoba (t.j. priamy klient) alebo reklamná/mediálna agentúra, objednávajúca reklamný priestor na internetových stránkach MS pre svojich klientov.


⦁ ZADÁVANIE REKLAMY/INZERCIE

⦁ Objednávanie reklamy/inzercie
⦁ Reklamná plocha na internetových stránkach MS sa poskytuje na základe písomnej uzatvorenej Zmluvy medzi MS a Zadávateľom v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorej súčasťou sú tieto Obchodné podmienky. Pred uzavretím Zmluvy je Zadávateľ povinný MS predložiť výpis z obchodného/živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace, resp. iný doklad oprávňujúci Zadávateľa k výkonu činnosti. V prípade, ak je Zadávateľom agentúra, je Zadávateľ povinný zároveň predložiť MS písomné poverenie agentúry vystavené klientom za účelom nákupu reklamného priestoru na internetových stránkach a doklad, že Zadávateľ má reklamnú činnosť, resp. sprostredkovanie predaja reklamy v predmete činnosti. V prípade, ak Zmluva nebude podpísaná osobou, ktorá je štatutárnym orgánom alebo osobou zapísanou v príslušnom registri, musí byť k Zmluve priložené písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom, z ktorého vyplýva, že táto osoba bola splnomocnená Zadávateľom na uzavretie Zmluvy (realizovanie obchodu v zmysle týchto Obchodných podmienok).
⦁ Na základe uzavretej Zmluvy, Zadávateľ následne realizuje zadávanie konkrétnych reklamných formátov prostredníctvom písomných objednávok, ktoré musia byť doručené MS najneskôr v lehote 14 pracovných dní pred začiatkom realizácie príslušnej reklamnej kampane.
⦁ Objednávka Zadávateľa musí obsahovať nasledujúce informácie:
⦁ v prípade právnickej osoby/fyzickej osoby podnikateľa požadujúcej reklamné plnenie - obchodné meno Zadávateľa vrátane mena, priezviska a funkcie osoby v spoločnosti Zadávateľa/ v prípade fyzickej osoby požadujúcej reklamné plnenie - meno, priezvisko
⦁ v prípade právnickej osoby / fyzickej osoby podnikateľa požadujúcej reklamné plnenie - IČO, DIČ, IČ DPH Zadávateľa
⦁ v prípade právnickej osoby/ fyzickej osoby podnikateľa požadujúcej reklamné plnenie - sídlo/miesto podnikania Zadávateľa (fakturačná adresa Zadávateľa), poštovú adresu Zadávateľa v prípade, že je odlišná od fakturačnej adresy/ v prípade fyzickej osoby požadujúcej reklamné plnenie - adresu trvalého pobytu a informáciu o fakturačnej adrese ak je odlišná od adresy trvalého pobytu
⦁ v prípade právnickej osoby požadujúcej reklamné plnenie alebo fyzickej osoby – podnikateľa - údaj o registrácii Zadávateľa v Obchodnom alebo Živnostenskom registri
⦁ V prípade, ak je Zadávateľom agentúra, údaje o klientovi Zadávateľa, pre ktorého je objednávka zadávaná v rozsahu vyššie uvedených údajov. Zadávateľ je zároveň povinný predložiť MS písomné poverenie agentúry vystavené klientom za účelom nákupu reklamného priestoru na internetových stránkach za podmienky, že toto nebolo MS predložené pri podpise Zmluvy.
⦁ Kontakt (Kontaktná osoba, Telefón, fax, e-mail)
⦁ Špecifikácia reklamného produktu - technická špecifikácia v zmysle cenníka
⦁ Inzertné špecifikácie:
⦁ Objem inzercie
⦁ Termín reklamnej kampane
⦁ Dátum vystavenia, podpis Zadávateľa (v prípade, ak objednávka nebude podpísaná osobou, ktorá je štatutárnym orgánom alebo osobou zapísanou v príslušnom registri, musí byť k objednávke priložené písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom, z ktorého vyplýva, že táto osoba bola splnomocnená Zadávateľom na podanie objednávky (realizovanie obchodu v zmysle týchto Obchodných podmienok).

⦁ MS sa zaväzuje najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia objednávky Zadávateľa prijatie objednávky písomne alebo elektronickou poštou potvrdiť alebo objednávku odmietnuť. Potvrdením MS sa objednávka stáva súčasťou Zmluvy a je pre zmluvné strany záväzná. Ak je objednávka neúplná alebo nezodpovedá požiadavkám MS, MS je oprávnená vrátiť ju Zadávateľovi a vyzvať ho na doplnenie v primeranej lehote. MS sa zaväzuje na základe predložených objednávok a v rámci kapacitných možnosti internetových stránok MS realizovať inzerciu pre jednotlivých Zadávateľov.
⦁ MS je oprávnená prijatú objednávku zrušiť (t.j. odstúpenie od Zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia bez akýchkoľvek sankčných postihov), ak po prijatí objednávky zistí, že došlo k naplneniu niektorej zo skutočností uvedených v čl. 2.3. ods. 1) týchto Obchodných podmienok pre ktoré si MS vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť a/alebo zrušiť zverejnenie reklamného formátu, alebo ak by plnením objednávky mohlo dôjsť k naplneniu niektorej zo skutočností uvedených v čl. 2.3. ods. 1) týchto Obchodných podmienok pre ktoré si MS vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť a/alebo zrušiť zverejnenie reklamného formátu.

⦁ Práva, povinnosti a zodpovednosť Zadávateľa
⦁ Zadávateľ nesie plnú zodpovednosť za kvalitu, formálnu i obsahovú stránku reklamného formátu umiestňovaného na internetových stránkach MS. V prípade, že reklamným formátom je PR článok, tak tento musí byť označený spôsobom, aby bol rozoznateľný pre priemerného užívateľa ako advertorial alebo natívny článok.
⦁ Zadávateľ udeľuje MS s účinnosťou ku dňu dodania reklamných podkladov (viď čl. 2.4) súhlas so šírením daného reklamného formátu prostredníctvom internetových stránok MS v rámci celosvetovej počítačovej siete internet.
⦁ Zadávateľ prehlasuje, že získal všetky potrebné súhlasy na použitie reklamného formátu (šírenie prostredníctvom internetu) od akýchkoľvek tretích osôb zúčastnených na jeho výrobe, finančne (jednorazovo) vysporiadal všetky práva k nehmotným statkom v súvislosti s použitím reklamného formátu tak, aby MS nebola takýmto vysporiadaním a to ani v budúcnosti dotknutá.
⦁ Zadávateľ prehlasuje, že je subjektom oprávneným k výkonu všetkých potrebných práv k reklamnému formátu, ktorý bude umiestnený na internetových stránkach MS, najmä že je oprávnený vykonávať prípadné majetkové autorské práva k príslušnému reklamnému formátu a je oprávneným k využívaniu prípadných ochranných známok alebo iných prvkov, ktoré sú predmetom ochrany priemyselného alebo duševného vlastníctva v reklamných formátoch obsiahnutých, a potvrdzuje, že neporušuje práva žiadnej inej tretej osoby vrátane práva na ochranu proti nekalej súťaži, všeobecného osobnostného práva, autorského práva a práva súvisiaceho s autorským právom, práva na označenie, ochrany a pod. Na vyžiadanie MS je Zadávateľ povinný bezodkladne preukázať a doložiť skutočnosti týkajúce sa oprávnenia Zadávateľa vykonávať majetkové autorské práva k reklamnému formátu.
⦁ Zadávateľ zodpovedá za obsahovú stránku dodaného reklamného formátu a v tej súvislosti sa zaväzuje dodať reklamný formát vyhotovený v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky najmä zákonom č. 147/2011 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách), zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona, zákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku, Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, Ústavou SR a pod.
⦁ Zadávateľ sa zároveň zaväzuje dodať reklamný formát v súlade s technickými požiadavkami MS na zverejnenie reklamného formátu na internete a v súlade s dobrými mravmi, resp. pravidlami poctivého obchodného styku. V prípade uplatnenia finančných nárokov tretích osôb voči MS z dôvodu rozporu reklamného formátu s vyššie uvedeným, sa Zadávateľ zaväzuje uhradiť MS náhradu vzniknutej škody predstavujúcej uplatnený finančný nárok vrátane nákladov spojených s uplatňovaním takéhoto nároku.
⦁ V prípade nepravdivosti ktoréhokoľvek z vyššie uvedených prehlásení v tomto článku je Zadávateľ povinný MS pozbaviť všetkých nárokov akejkoľvek povahy, ktoré by voči MS uplatňovali tretie osoby v súvislosti s umiestnením reklamného formátu na internetových stránkach MS. Pri uplatňovaní nárokov v súvislosti s ustanoveniami o súťažnom práve, práve na ochranu proti nekalej súťaži, všeobecných osobnostných práv, autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, priemyselných práv a práv na označenie sa Zadávateľ zároveň zaväzuje nahradiť MS všetky náklady, ktoré vzniknú s uplatňovaním nárokov tretích osôb. Týmto nie je dotknutý nárok MS na náhradu škody.

⦁ Práva, povinnosti a zodpovednosť MS
⦁ MS si vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť a/alebo zrušiť zverejnenie reklamného formátu pokiaľ:
⦁ mu jeho prevádzkové možnosti neumožňujú riadne umiestnenie reklamného formátu podľa požiadaviek Zadávateľa,
⦁ by umiestnenie reklamného formátu uvedeného v objednávke Zadávateľa bolo v rozpore s obchodnými záujmami MS alebo týmito Obchodnými podmienkami,
⦁ nosič reklamného formátu nie je v súlade s technickými požiadavkami MS na zverejnenie reklamného formátu na internete,
⦁ reklamný formát je v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
⦁ reklamný formát je v rozpore s dobrými mravmi, zásadami poctivého obchodného styku, etickými pravidlami a/alebo ohrozuje verejný poriadok,
⦁ reklamný formát svojou kvalitou, formou alebo obsahom nezodpovedá oprávneným záujmom MS, alebo môže svojim spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb alebo uviesť priemerného užívateľa do omylu o podstate informácie,
⦁ reklamný formát predstavuje reklamu priameho konkurenta MS alebo reklamu produktu konkurujúceho produktom (službám) MS,
⦁ Zadávateľ je v omeškaní s uhradením ceny za spracovanie/zverejnenie reklamných formátov umiestnených na internetových stránkach MS,
⦁ voči Zadávateľovi bolo začaté trestné stíhanie,
⦁ na majetok Zadávateľa bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku Zadávateľa,
⦁ Zadávateľ vstúpil do likvidácie,
⦁ jeho zverejnením by mohlo dôjsť k možnému postihu MS zo strany tretích osôb majitelia práv, orgány štátnej správy, osoby dotknuté nekalosúťažným konaním a pod.).

⦁ V prípade výskytu akejkoľvek skutočnosti, oprávňujúcej MS odmietnuť zverejnenie reklamného formátu a/alebo oprávňujúce takýto reklamný formát pozastaviť či ukončiť, bude o tom MS informovať Zadávateľa bez zbytočného odkladu.
⦁ V prípade, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v čl. 2.3. ods. 1) v písm. b) až g) týchto Obchodných podmienok a nápravu je možné dosiahnuť výmenou reklamného formátu, vyzve MS Zadávateľa na dodanie upraveného alebo náhradného reklamného formátu. V prípade, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v čl. 2.3. ods. 1) v písm. b) až g) týchto Obchodných podmienok v lehote kratšej ako 2 pracovné dni pred dohodnutým začiatkom umiestnenia reklamného formátu na internetových stránkach MS alebo v prípade ak Zadávateľ v stanovenej lehote nedodá upravený alebo náhradný reklamný formát, považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zadávateľa, pričom MS má v takomto prípade právo reklamný formát neumiestniť na internetových stránkach MS a právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100% dohodnutej ceny (ceny za umiestnenie uvedeného reklamného formátu na internetových stránkach MS). MS je z dôvodu podstatného porušenia zmluvnej povinnosti Zadávateľa podľa predchádzajúcej vety oprávnená odstúpiť od Zmluvy bez akýchkoľvek sankčných postihov zo strany Zadávateľa s účinnosťou ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Zadávateľovi. Tým nie je dotknutý nárok MS na náhradu škody, resp. škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
⦁ S odvolaním sa na ustanovenie § 379 Obchodného zákonníka a s ohľadom na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením Zmluvy MS konštatuje, že celková predvídateľná skutočná škoda, ktorá by mohla vzniknúť, neprekročí v prípade porušenia na strane MS čiastky za nerealizovanú reklamu. MS vylučuje zodpovednosť za akékoľvek straty, výdavky, pohľadávky, zvláštne, nepriame, náhodné, následné alebo exemplárne škody, vrátane, ale bez obmedzenia škody ušlého zisku, straty klientov alebo goodwill, vznikajúce akýmkoľvek spôsobom.
⦁ MS nezodpovedá za nedodržanie alebo oneskorené plnenie záväzkov podľa Zmluvy, najmä v dôsledku vyššej moci a okolností vylučujúcich zodpovednosť, porúch spojových služieb, technických porúch vysielania, zlyhania alebo nedostatku elektrickej energie, dodržiavania zákonných predpisov alebo licenčných podmienok, vrátane dodržiavania zákonných povinností akou je poskytovanie informácií verejnosti, zamestnaneckých sporov alebo iných udalostí.


⦁ Podklady a materiály k realizácii reklamy/inzercie
⦁ Všetky reklamné podklady a ďalšie náležitosti reklamného formátu, ktoré majú byť prezentované na internetových stránkach MS v súlade s objednávkou Zadávateľa, musí Zadávateľ poskytnúť MS najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia písomného potvrdenia objednávky zo strany MS. Grafické reklamné prvky prijímané MS pre internetovú reklamu musia spĺňať podmienky technickej špecifikácie uvedené v cenníku MS.
⦁ Všetky špecifikácie výroby reklamných formátov umiestňovaných na internetových stránkach MS sú definované v odkaze na MS uvedenom na internetovej adrese (URL) http://www.markiza.sk v cenníku reklamných formátov pre internet. V prípade že reklamné formáty nespĺňajú vyššie uvedené kritéria, MS nie je povinná ich prijať a neručí za ich riadne uverejnenie.
⦁ Skutočnosti o nevhodnosti reklamných formátov z akéhokoľvek z vyššie uvedených dôvodov oznámi MS Zadávateľovi bez zbytočného odkladu po dni prijatia takých reklamných formátov.

⦁ Zmeny v reklamných kampaniach

Všetky podklady k zmene v už objednanej a MS potvrdenej reklamnej kampani musí Zadávateľ poskytnúť písomne najneskôr jeden (1) pracovný deň pred dátumom pripravovanej zmeny, v opačnom prípade MS nezodpovedá za včasnú zmenu objednávky a reklamnej kampane. V prípade, že zmenená reklamná kampaň nie je v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami, bude takáto reklamná kampaň MS realizovaná v najbližšom možnom termíne, ak nebolo zmluvnými stranami dohodnuté inak.

⦁ Služby realizácie kampaní
Písomnosti doručované pri plnení služieb realizácie kampaní sa doručujú osobne, doporučenou poštou alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na adresu kontaktnej osoby Zadávateľa. Zadávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že odmena za realizáciu kampaní je zahrnutá v cene fakturovaného plnenia vypočítaného po realizácií kampane, a to vo výške 10% z uvedenej ceny.

⦁ ODMENA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

⦁ Odmena
⦁ Za služby poskytnuté MS podľa Zmluvy, sa Zadávateľ zaväzuje uhradiť MS dohodnutú odmenu na základe platného cenníka MS pre uvedené obdobie, zverejneného na internetovej stránke www.markiza.sk.
⦁ Ceny v cenníku MS sú uvedené bez DPH a budú pri fakturácii MS navýšené o sadzbu DPH v zmysle platnej legislatívy. V prípade, že MS bude uvedené služby fakturovať zdaniteľnej osobe (podnikateľovi, či už platcovi DPH alebo neplatcovi DPH) do EÚ, uvedené služby bude fakturovať bez DPH, ale iba v prípade, že si ich Zadávateľ objedná pod IČ DPH pridelených v krajine svojho daňového domicilu.

⦁ Fakturácia a platobné podmienky
⦁ Podkladom pre úhradu ceny za reklamu je faktúra vystavená MS. Faktúra bude vystavená a platba realizovaná v eurách, pokiaľ nie je Zmluve dohodnutá iná mena.
⦁ Faktúry vystavuje MS spravidla mesačne. Zadávateľ je povinný každú faktúru uhradiť v lehote 21 dní od dátumu jej vystavenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli v Zmluve inak. V prípade omeškania Zadávateľa s úhradou splatnej ceny má MS právo uplatniť si u Zadávateľa a Zadávateľ je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,06 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania. Písomné pripomienky k fakturácii je Zadávateľ povinný predložiť MS do 5 dní odo dňa doručenia faktúry, v opačnom prípade považuje MS faktúru zo strany Zadávateľa za akceptovanú.
⦁ MS je oprávnená pred začatím realizácie inzercie požadovať od Zadávateľa platbu vopred. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Zadávateľ je povinný uhradiť zmluvne dohodnutú cenu inzercie vopred, najneskôr 1 pracovných deň pred začiatkom realizácie inzercie. Na základe prijatej zálohy MS vystaví daňový doklad z prijatej platby. V prípade, že Zadávateľ neuhradí cenu inzercie v lehote v zmysle tohto bodu, takéto konanie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zadávateľa s právom MS odstúpiť od Zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok MS na náhradu škody.

⦁ MS má právo ukončiť realizáciu inzercie a odstúpiť od konkrétnej Zmluvy aj v prípade, ak Zadávateľ neplní svoje finančné alebo iné zmluvné záväzky, ktoré má voči MS a to aj na základe iného zmluvného vzťahu uzavretého s MS. V takomto prípade MS vyzve Zadávateľa na nápravu a pokiaľ ani v primeranej lehote poskytnutej mu na splnenie záväzkov nápravu neuskutoční, MS je oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom uplynutia poskytnutej lehoty. Zadávateľ je však povinný uhradiť MS splatné čiastky spoločne s náhradou škody a dodatočnými výdajmi MS v dôsledku ukončenia realizácie inzercie.
⦁ Za deň úhrady faktúry sa považuje deň pripísania dlžnej sumy v prospech bankového účtu MS.
⦁ Všetky bankové výdavky a poplatky korešpondenčných bánk a banky Zadávateľa hradí Zadávateľ.

⦁ Minimálna suma objednávky

Objednávka Zadávateľa musí byť vystavená minimálne na sumu 100,- EUR bez DPH (slovom: jednosto eur).

⦁ UKONČENIE ZMLUVY A ZRUŠENIE REKLAMNEJ KAMPANE

⦁ Zadávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť výlučne zo zákonom stanovených dôvodov v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Odstúpenie od Zmluvy sa musí realizovať písomnou formou a je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení MS.

⦁ Pokiaľ inzercia ešte nebola realizovaná alebo jej realizácia nezačala, je Zadávateľ oprávnený jednostranne zrušiť zadanú reklamnú kampaň na základe objednávky zaplatením odstupného. V prípade, ak Zadávateľ využije svoje oprávnenie jednostranne zrušiť objednávku v lehote kratšej ako:
⦁ 15 pracovných dní pred plánovaným začatím reklamnej kampane, je Zadávateľ povinný zaplatiť MS odstupné vo výške 50% z ceny objednanej reklamnej kampane.
⦁ 10 pracovných dní pred plánovaným začatím reklamnej kampane, je Zadávateľ povinný zaplatiť MS odstupné vo výške 75% z ceny objednanej reklamnej kampane.
⦁ 5 pracovných dní a menej pred plánovaným začatím reklamnej kampane, je Zadávateľ povinný zaplatiť MS odstupné vo výške 100% z ceny objednanej reklamnej kampane.

MS písomne potvrdí Zadávateľovi zrušenie reklamnej kampane. Tento dokument bude slúžiť aj ako podklad v súvislosti s prípadnými spormi ohľadne fakturácie odstupného.

⦁ ŠTATISTIKA
MS negarantuje Zadávateľovi počet návštevníkov internetovej stránky MS, ani štruktúru návštevníkov internetovej stránky MS. Ku každej reklamnej kampani MS generuje štatistiku, ktorá je Zadávateľovi prístupná bezodplatne, pokiaľ o to Zadávateľ písomne požiada. Užívateľské meno a heslo Zadávateľ obdrží emailom od MS po realizácii reklamnej kampane. Štatistika poskytuje údaje on-line. Pre účel prípadnej reklamácie sú záväzné výlučne hodnoty počtu impresií (t. j. zobrazenia).

⦁ REKLAMÁCIE
V prípade, ak po dobu dlhšiu ako 10 hodín v priebehu kalendárneho dňa je internetová stránka MS na ktorej je realizovaná reklama Zadávateľa nefunkčná, má Zadávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny za poskytnuté služby alebo poskytnutie náhradnej reklamnej kampane za podmienky včasnej reklamácie (včasnou reklamáciou sa rozumie reklamácia v písomnej forme doručená MS v lehote do 14 dní odo dňa kedy Zadávateľ zistil alebo mohol zistiť chybu). Voľba medzi uvedenými nárokmi prináleží Zadávateľovi, len ak ich písomne oznámi MS v zaslanom písomnom oznámení - reklamácii. Uplatnený nárok nemôže Zadávateľ meniť bez súhlasu MS. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom sú reklamné formáty Zadávateľa automaticky zobrazované reklamným systémom podľa objednaného objemu inzercie. Výkyvy v návštevnosti jednotlivých internetových stránok MS nezakladajú nárok na uplatnenie reklamácie zo strany Zadávateľa.


⦁ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
⦁ Tieto Obchodné podmienky, Zmluva vrátane relevantných príloh a objednávka obsahujú celkovú, úplnú a vzájomnú dohodu MS a Zadávateľa ohľadne plnenia obsiahnutého v Zmluve a objednávke.

⦁ Tieto Obchodné podmienky, Zmluva a vzťahy zo Zmluvy vyplývajúce alebo so Zmluvou súvisiace boli uzavreté v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Všetky vzťahy týmito Obchodnými podmienkami neupravené sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky. Na základe dohody MS a Zadávateľa v zmysle § 262 Obchodného zákonníka sa záväzkový vzťah založený Zmluvou spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

⦁ Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať akékoľvek údaje a informácie týkajúce sa druhej zmluvnej strany o ktorých sa dozvedeli v rámci spolupráce na základe alebo v súvislosti so Zmluvou, akejkoľvek tretej osobe. Poskytnuté informácie predstavujú predmet obchodného tajomstva a podľa toho požívajú aj náležitú ochranu v zmysle platných právnych predpisov.

⦁ V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týmito Obchodnými podmienkami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

⦁ MS a Zadávateľ sa dohodli na nasledovných podmienkach doručovania písomností pre účely Zmluvy: Ak nie je možné adresátovi doručiť zásielku zaslanú poštou na adresu sídla, alebo na inú adresu oznámenú druhej zmluvnej strane, písomnosť sa považuje za doručenú tretí deň po jej odoslaní, ak sa nepreukáže iný termín jej doručenia, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie. Ak adresát bezdôvodne odoprie zásielku prijať, je zásielka doručená dňom, keď jej prijatie bolo odmietnuté.

⦁ Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy (vrátane Zmlúv s medzinárodným prvkom) a Obchodných podmienok, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené príslušnými súdmi SR.

⦁ Meniť a dopĺňať Obchodné podmienky je možné výlučne na základe dohody strán, vo forme ustanovení Zmluvy alebo dodatku k Zmluve, ktorej súčasťou sú Obchodné podmienky.

⦁ Ak niektoré ustanovenie Obchodných podmienok je alebo sa v budúcnosti stane neplatným, ostatné ustanovenia Zmluvných podmienok ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

⦁ Aplikácia všeobecných obchodných podmienok Zadávateľa alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa MS a Zadávateľ písomne nedohodnú inak.

⦁ Zadávateľ si tieto Obchodné podmienky prečítal, je s nimi uzrozumený a prehlasuje, že ich bude dodržiavať. Zadávateľ súhlasí s výškou poplatkov a sankcií uvedených v týchto Obchodných podmienkach a potvrdzuje, že nie sú z jeho hľadiska v rozpore s dobrými mravmi.

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2023.